Webbplatsvillkor
 

Ikraftträdandedatum: 22.2.2024

Tack för ditt intresse i våra varumärken och produkter. Läs igenom dessa användarvillkor (”Villkor”) noggrant innan du använder några av Fiskars Groups webbplatser (”Webbplatser”). Webbplatsen är publicerad och upprätthålls av Fiskars Finland Oy Ab eller företagen i koncernen (kollektivt kallat ”Fiskars”). Genom att använda Webbplatserna bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Villkoren och alla relaterade dokument. Om du inte godkänner Villkoren ska du inte använda Webbplatserna.

 

1. Immateriella rättigheter

Innehållet på Webbplatserna (inklusive men inte begränsat till text, bilder och audiovisuella element) är uteslutande Fiskars eller våra innehållsleverantörers egendom i enlighet med tillämpliga upphovsrättslagar och -fördrag. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller förvaring av hela eller delar av innehållet i någon form utan föregående skriftlig tillåtelse från Fiskars är förbjuden, förutom i de undantagsfall som anges i dessa Villkor.

Moomin Arabias logotyp, företagets symbol däri, samt registrerade och oregistrerade handelsnamn, varumärken, produktnamn och andra immateriella tillgångar (enskilt och kollektivt kallat ”Märken”) är Fiskars egendom. Åtkomst till Webbplatserna ska inte indirekt eller på annat sätt anses utgöra överlåtande av licens eller andra rättigheter att använda Märken utan föregående skriftlig tillåtelse från Fiskars. Ditt missbruk av Märkena som visas på Webbplatsen är strikt förbjuden.

Fiskars ger dig en begränsad licens att få åtkomst till och använda Webbplatserna för personligt bruk, och ger dig tillåtelse att lagra på din enhet eller skriva ut utdrag från Webbplatserna, men endast för personligt bruk. Innehållet på Webbplatserna får endast användas i informerande syften och på ett sätt som inte skadar Fiskars, dess varumärkes eller produkters rykte. Information som tillhandahålls på Webbplatserna får inte ändras utan föregående skriftlig tillåtelse från Fiskars. Enskilda dokument på Webbplatserna kan omfattas av ytterligare villkor som anges i sådana dokument. Du får inte överföra materialet till någon annan person om du meddelar dem om förpliktelserna som uppstår i samband med dessa Villkor, och sådana personer godkänner dessa förpliktelser. Du får inte heller ändra eller radera några meddelanden som ingår i material som laddats ner från Webbplatserna. Automatiserad granskning och insamling av material från arkiv och databaser på Webbplatserna får inte heller samlas in för lagring, delning eller kommersiella syften.

All obehörig användning förverkar din begränsade licens, och Fiskars kan återkalla denna begränsade licens när som helst efter eget gottfinnande. Om du bryter mot dessa Villkor förbehåller sig Fiskars rätten att kräva all typ av ersättning som tillåts enligt lag. Fiskars bibehåller rätten att efter eget gottfinnande neka åtkomst till Webbplatserna till vem som helst, när som helst och utan att uppge orsaken, inklusive, men inte begränsat till, i samband med brott mot dessa Villkor. Du informeras också om att Fiskars aktivt upprätthåller sina immateriella rättigheter enligt lagens omfattning, inklusive att söka civilrättsliga åtgärder och åtal.

Din legitima användning av Webbplatserna och deras innehåll påverkas inte enligt allmän lag av bestämmelserna ovan.

 

2. Användargarantier

Du intygar och garanterar att du kommer att använda Webbplatserna i enlighet med dessa Villkor, inklusive lagarna och bestämmelserna under dessa Villkor, och att följa alla befintliga och framtida policyer och regler för Webbplatserna. Du samtycker till att du inte kommer (1) att använda Webbplatserna för att överföra skräppost eller oönskad kommunikation, (2) låtsas vara Fiskars eller någon annan, (3) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till innehåll som överförs via Webbplatserna, (4) felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet, (5) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att använda Webbplatserna, (6) delta i aktiviteter som skulle bryta mot tillämplig lag, (7) publicera eller överföra något material som kränker eller på något sätt gör intrång i andras rättigheter eller som är olagliga, kränkande, ärekränkande, vulgära eller på annat sätt stötande eller som innehåller någon reklam eller uppmaning med avseende på produkter eller tjänster, eller (8) samla in eller lagra personlig information om andra användare såvida inte detta är särskilt auktoriserat av sådana användare. Om du inte följer det som anges ovan får du inte använda Webbplatserna. Fiskars förbehåller alla sina juridiska rättigheter i samband med sådan underlåtenhet att följa Villkor, inklusive men inte begränsat till att rapportera dig till polismyndigheten eller annan brottsbekämpande myndighet, utfärda en varning eller vidta juridiska åtgärder mot dig och kräva ersättning för alla kostnader som tillfaller oss i samband med sådana åtgärder.

 

3. Undantag från garantier

Även om noggrannhet har vidtagits för att säkerställa riktigheten av informationen på och den fortsatta tillgängligheten av Webbplatserna, tillhandahålls innehållet på Webbplatserna ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”. Fiskars ger inga intyganden eller garantier av något slag, explicita eller implicita, i samband med tillgången till, korrektheten, pålitligheten eller informationsinnehållet på Webbplatserna eller som kan erhållas via dem. Även om Moomin Arabia anstränger sig för att korrekt visa färgerna på produkterna på Webbplatserna, så kan Fiskars inte garantera att din bildskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt då visningen påverkas av bildskärmens inställningar. Alla avtalsmässiga anspråk du kan ha gällande defekter påverkas inte.

Fiskars garanterar inte att Webbplatserna, servern som gör de drivs på eller mejl som skickas från Fiskars är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Fiskars förbehåller sig rätten att ändra Webbplatserna eller återkalla åtkomst till dem när som helst utan föregående meddelande.

Förutom där det är förbjudet enligt lag ska Fiskars inte vara ansvariga på något sätt överhuvudtaget för skador som är direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador, förluster, utgifter eller uteblivna intäkter relaterade till att du har (i) använt Webbplatserna eller webbplatser kopplade till dem, (ii) inte kunnat få tillgång till informationen på Webbplatserna eller (iii) använt eller försökt använda informationen på Webbplatserna, även om Fiskars har meddelats om möjligheten för sådana skador. Fiskars ska inte heller hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador relaterade till avbrott, utelämnande, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datavirus eller lednings- eller systemfel, även om Fiskars eller dess representanter informeras om sådana skador, förluster eller utgifter. Fiskars ansvar, i förekommande fall, är begränsat till, och kommer inte att överstiga, det som krävs enligt gällande lagar.

 

4. Länkar och delning

Fiskars tar inget ansvar för material som ägs, skapas eller publiceras av tredje part som det finns en länk till från Webbplatserna. När du länkar till en tredjepartswebbplats ska du granska och godkänna användningsvillkor på sådana webbplatser, om det finns några, innan du använder webbplatsen. En länk till en webbplats som inte tillhör Fiskars innebär inte att Fiskars stöder webbplatsen eller produkterna eller tjänsterna som nämns på webbplatsen.

När du skickar in material till Fiskars, t.ex. via e-post, i sociala medier eller via Webbplatserna, godkänner du följande villkor:

  1. Du tillgängliggör materialet i vetskapen att vi kan komma att publicera det.
  2. Du bekräftar att materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering. Du bekräftar även att du inte ska tillhandahålla information eller material till Fiskars som är ärekränkande, hotfullt, obscent, trakasserande eller på annat sätt olagligt enligt några tillämpliga lagar.
  3. Du bekräftar att materialet är ditt eget eller att du har en obegränsat rättighet att förse oss med det och att vi kan publicera materialet och/eller använda det eller någon del av det i våra produkter utan ansvar för att betala kompensation.
  4. Innan du skickar materialet vidtar du rimliga försiktighetsåtgärder för att hitta och ta bort virus eller andra kontaminerande eller destruktiva funktioner.
  5. Du samtycker till att kompensera Fiskars för eventuella skador i samband med att en tredje part vidtar åtgärder mot oss som en konsekvens av materialet du har skickat.
  6. Du samtycker till att inte göra några anspråk mot Fiskars baserat på materialet du skickar, eller att vidta några åtgärder mot oss till följd av materialet du skickar. Fiskars kontrollerar inte innehållet i materialet som skickas av användarna på Webbplatserna och ansvarar inte för materialet. Fiskars kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ta bort material som skickas av användare från Webbplatserna.
  7. Genom att tillhandahålla sådan information eller sådant material till Fiskars överlåter och överför du till Fiskars alla immateriella rättigheter i och till sådan information och sådant material och Fiskars är därmed fria att använda, reproducera, visa, offentligt uppföra, överföra, distribuera, modifiera, tilldela, och licensierar sådan information och sådant material, och du samtycker vidare till att Fiskars är fria att använda alla idéer, koncept eller know-how som du eller individer som agerar å dina vägnar tillhandahåller Fiskars.

Fiskars förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort information som du tillhandahåller från Webbplatserna.

  

5. Ersättning

Du samtycker till att hålla Fiskars, dess tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, föregångare, efterträdare i intressen, anställda, agenter, dotterbolag och partnerbolag skadeslösa från alla krav, förluster, ansvar, anspråk eller utgifter (inklusive advokatarvoden), som ställs mot Fiskars av någon tredje part på grund av eller som uppstår ur eller i samband med din användning av Webbplatserna.

 

6. Sekretess

Genom att använda Webbplatserna samtycker du till att dina personuppgifter används i enlighet med relevant Fiskars-sekretesspolicy, som finns på Fiskars Groups sekretesssida.

 

7. Externa länkar till våra webbplatser

Det är endast tillåtet att länka till våra Webbplatser efter föregående skriftlig tillåtelse. Vi förbehåller oss rätten att besluta om samtycke och återkalla det när som helst efter eget gottfinnande. Våra rättigheter att neka alla länkar som är felaktigt placerade eller på något sätt skadliga för oss förblir opåverkade.

 

8. Ändringar i villkoren

Fiskars förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Villkor när som helst. Alla sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de placeras på Webbplatserna och kommer att gälla all framtida användning av Webbplatserna. När vi gör sådana ändringar kommer vi att uppdatera ikraftträdandedatumet högst upp i dessa Villkor, så se till att komma tillbaka hit med jämna mellanrum.
 

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 91
Finland

You’re currently shopping in:
Flag Placeholder Sweden
Var först med att få veta om våra spännande nylanseringar, kollektioner i begränsad upplaga och regelbundet få grubblerier från Mumindalen.
icon_intime.svg
Fri frakt

till utlämningställe för köp över 800 kr

icon_intransit.svg
Gratis retur

14 dagars gratis returrätt

icon_intime.svg
Snabb leverans

Snabb leverans på 2-6 arbetsdagar